top of page

מדיניות פרטיות

1.כללי​

כפר סילבר בית ספר תיכון חקלאי ע"ש ד"ר אבא הלל סילבר בע"מ (חל"צ) (להלן: "כפר סילבר") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר כפר סילבר הפועל בכתובת https://www.kfarsilver.com ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של כפר סילבר  (להלן: "האתר").

תנאים אלו ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמש כפר סילבר במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותיך בעת שימושך באתר.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

 

2. מסירת פרטים ומידע אישי לכפר סילבר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. אולם, המתעניינים ברישום לכפר הנוער סילבר באמצעות טפסי קשר מקוונים, מתבקשים למסור פרטים אישיים, כגון שם, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. אולם, ללא מסירת מלוא הפרטים המתבקשים בשדות החובה או מסירת פרטים שגויים, כפר סילבר לא יוכל לצור עמך קשר.

 

3. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע אנונימי על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט  (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

 

4. היכן נשמר המידע

המידע שנאסף על ידי כפר סילבר נשמר במאגר המידע, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זאת, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

5. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

  • לצור עמך קשר למטרת רישום לכפר הנוער סילבר.

  • לעדכן אותך אודות תהליך הרישום.

 

6. מסירת מידע לצדדים שלישיים

כפר סילבר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

  • אם תפר את הוראות השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  • אם יתקבל בידי כפר סילבר צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

  • בכל מחלקות, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין כפר סילבר ו/או מי מטעמו;

  • על פי בקשתך המפורשת;

 

7. Cookies

כפר סילבר עשוי להשתמש ב' 'עוגיות' cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

 

8. אבטחת מידע

לשם שמירה על המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

יחד עם זאת, אין וודאות שאמצעים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, איננו מתחייבים ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשות את כפר סילבר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

9. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

10. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

המשך השימוש באתר על ידך לאחר שינוי המדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת.

אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

bottom of page